Archive for admin

Interpelacja w sprawie zasad opodatkowania przychodów z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe

Działalnością rolniczą – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego.

W świetle powyższego, osiąganych przez rolników przychodów z dzierżawy gruntów pod instalacje wiatraków nie można utożsamiać z przychodami uzyskiwanymi z działalności rolniczej.Czytaj wiecej:http://www.gover.pl/k5/poslowie/szczegolyInterpelacji/posel/stec-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-zasad-opodatkowania-przychodow-z-dzierzawy-gruntow-pod-elektrownie-wiatrowe

Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych

 

awariaŹródło www.wind-watch.org.

Łopaty turbiny wiatrowej oraz gromadzące się na nich lód, śnieg lub inne osady przemieszczają się z ogromnymi prędkościami. W chwili odseparowania się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na znaczną odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający no obliczanie trajektorii lotu i maksymalnego zasięgu rzutu. Dla typowej turbiny o mocy kilku megawatów odłamki lodu o masach od kilku do kilkunastu kilogramów mogą być odrzucane na odległość ponad 700 m. Z analizy statystycznej wynika, że wbrew obiegowej opinii większość odłamków (o danej masie) oderwanych podczas pracy turbiny spada daleko od niej. W przypadku awarii polegającej na urwaniu się fragmentu łopaty lub rozpadu wskutek rozkręcenia się turbiny powyżej prędkości konstrukcyjnej – nie można wykluczyć ciskania odłamkami na odległości powyżej kilometra. Pożary turbin, wywołane przez uderzenia piorunów lub awarie aparatury, mogą podczas silnego wiatru spowodować zagrożenie w odległości nawet 10-krotnej wysokości turbiny. Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związanego z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych oraz brakiem jakichkolwiek uregulowań prawnych w Polsce w tym zakresie, konieczne jest ich jak najszybsze opracowanie i wdrożenie. Za obszar zagrożony należy uznać co najmniej teren o promieniu określonym przez maksymalny zasięg rzutu przy obrotach turbiny powodujących jej rozerwanie.

Czytaj więcejopinia-bezpieczenstwo-a-wiatraki-g-pojmanski

Pułapki w umowach dzierżawnych zawieranych przez rolników z właścicielami elektrowni wiatrowych.

 1. jest to działalność pozarolnicza od której trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18 %
 2. brak możliwości odstąpienia od umowy  przez rolnika (umowa przedwstępna ma moc prawną )
 3. kary za niedotrzymanie umowy są wycenianie nawet na 900  tysięcy złotych
 4. umowy często przewidują sprzedaż praw do dzierżawy osobom trzecim (ostatnia osoba w tym łańcuszku szczęścia może być niewypłacalna)
 5. sprawy sporne mają być rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby dzierżawcy (ostatni dzierżawca w łańcuszku szczęścia może mieć firmę zarejestrowaną np. na Kajmanach)
 6. podatnikiem płatności podatku od nieruchomości jest tylko i wyłącznie właściciel       ( czyli rolnik), i od niego będzie egzekwowana należność. ( dla urzędów nie liczy się umowa dzierżawy, a co w sytuacji kiedy zbankrutuje ?)
 7. często od rolnika wymaga się przygotowania dróg dojazdowych i służebności dla linii przesyłowych (w formie aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej). Od służebności odprowadza się podatek (wysokość zależy od wartości ziemi, stopnia pokrewieństwa i rodzaju służebności – może to być znaczna kwota)
 8. umowa dzierżawy to akt notarialny, wpisany do księgi wieczystej
 9. w niektórych umowach jest zapis o możliwości obciążenia hipoteki dzierżawionego gruntu z tytułu kredytu wziętego przez dzierżawcę
 10. zapisy o sposobie regulowania dzierżawy są niekorzystne dla rolników ( często płatne z dołu, dopiero po ruszeniu inwestycji ( a gdzie czas budowy)
 11. w umowie często widnieje zapis o dzierżawieniu całego gospodarstwa
 12. w niektórych umowach istnieje zapis, że wielkość dzierżawy zależy od ilości wyprodukowanej energii, a rolnik myśli, że od ilości postawionych na jego terenie wiatraków
 13.  istnieją zapisy o zakazie inwestycji w promieniu 600 m od wiatraka
 14. na okres budowy farmy nie ma możliwości prowadzenia zasiewów (wykopy, drogi), nie ma jeszcze pieniędzy z dzierżawy i nie ma dopłat unijnych do produkcji rolnej
 15. w niektórych programach rolno-środowiskowych nie można zmieniać struktury zasiewów przez kilka  ( za to rolnik dostaje dodatkowe dotacje). Zmiana sposobu użytkowania może spowodować konieczność zwrotu pobranych dopłat unijnych
 16. 25-30 letnia dzierżawa uniemożliwia rolnikowi swobodne dysponowaniem własną nieruchomością ( problemy ze sprzedażą, dziedziczeniem itp. – zapisy w księdze wieczystej i niemożność zerwania umowy dzierżawy z powodu wysokiej kary) .
 17. możliwy zwrot dopłat pobranych z ONW(biorąc dopłaty z ONW nie można zmieniać pow. gospodarstwa i wprowadzać elementów obcych w krajobrazie)
 18. działalność pozarolnicza może spowodować konieczność przejścia z KRUS do ZUS.
Przekroczenie kwoty podatku od działalności pozarolniczej ( za rok 2010-2863 zł czyli po przekroczeniu dochodu w wysokości około16 tys. zł)

ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE Wyniki międzynarodowych badań

Wyniki międzynarodowych badań oddziaływania na organizmy ludzkie
dźwięków niskich częstotliwości (<500Hz) (w tym infradźwięków <20 Hz)
generowanych przez turbiny wiatrowe,generowanych przez turbiny wiatrowe,
prowadzącego do bardzo poważnej choroby – patologii ogólnoustrojowej (vibroacoustic disease)

Czytaj wiecejhttp://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/Wyniki_badan.pdf

Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka

Udowodniono, iż przyczyną zespołu turbin wiatrowych są zmiany na
poziomie molekularnym w komórkach wywoływane przez infradźwięki”.
Ignorowanie ostrzeżeń o tych zagrożeniach, jeszcze raz to powtórzę,
płynących ze strony bardzo poważnych ośrodków naukowych musi
budzić uzasadnione zdziwienie i prowokować do zadawania pytań o
przyczynę takich postaw

Czytaj więcej:.prof-jurkiewicz-wiatraki-czerwiec2012 (1)

Dzierżawiąc grunt pod wiatraki zapłacisz VAT

Dzierżawiąc grunty pod elektrownie wiatrowe nie będziesz zwolniony z płacenia VAT. Budowa farm wiatrowych wykracza poza działalność rolniczą, informuje „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej:http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/aktualnosci/dzierzawiac-grunt-pod-wiatraki-zaplacisz-vat,33243.html

Wiatraki mogą negatywnie wpływać na pracę radaru meterologicznego w Brzuchani.

Czytaj więcej:radad

Śmigło wpadło do ogródka!

Tony żelastwa z elektrowni wiatrowej poleciały między zabudowania wsi Teodorów

 

Czytaj więcejhttp://www.fakt.pl/Smiglo-wpadlo-do-ogrodka-,artykuly,65768,1.html

Wiatraki w pytaniach.

Czytaj więcej: http://www.tlegal.eu/publikacje/tygodnik_rolniczy/232009_wiatraki_w_pytaniach.pdf

Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne

Bardzo intensywna ekspansja energetyki wiatrowej na lądzie, w Europie i w Ameryce Pół-
nocnej, a w ostatnich latach w Chinach i Indii, napotkała zdecydowany opór części społeczno-
ści lokalnych, które nie zgadzają się na znaczne uciążliwości, na które są narażeni w związku
z rozwojem tej gałęzi przemysłu w ich małych ojczyznach.
Zasadnicze zastrzeżenia dotyczą niszczenia krajobrazu, emisji bardzo uciążliwego hałasu
i dźwięków o niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków, efektów wizualnych tzw. migotania cieni, negatywnego wpływu na przyrodę. W wielu protestach mieszkańcy zwracają uwagę
na brak dostatecznych konsultacji społecznych i często wyrażają opinie o podstawowych brakach procedur demokratycznych.
Eksperci – specjaliści z zakresu medycyny, badający wpływ turbin wiatrowych, głównie
hałasu, zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia bardziej dokładnych badań w tym zakresie,
ponieważ ich zdaniem, w wielu przeprowadzonych badaniach wpływ hałasu jest niedoszacowany i nie uwzględnia się czynnika medycznego.

Czytaj więcej:http://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/ot-600.pdf