Archive for ZAGROŻENIA DLA ROLNIKÓW DZIERŻAWIĄCYCH GRUNTY

Rolniku w przyszłości możesz zostać sam z dużym problem…

TurbinesSpainwww.wind-watch.org

 

Wójt Gminy Pan Lesław Blacha odpowiada na pytania stowarzyszenia.

 Czytaj więcej: pytanie 15.III.13

 

 

Pomyśl …..

Vestas_01 Źródło:www.wind-watch.orgVestas_02

 

Rolniku pomyślałeś jakie konsekwencje i straty może przynieść taka sytuacja na twoich i sąsiada  uprawach???

Czy podpisując umowę dzierżawną pod budowę turbiny wiatrowej  zabezpieczyłeś się prawnie przed niepożądanymi skutkami inwestycji?????

 

Interpelacja w sprawie zasad opodatkowania przychodów z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe

Działalnością rolniczą – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego.

W świetle powyższego, osiąganych przez rolników przychodów z dzierżawy gruntów pod instalacje wiatraków nie można utożsamiać z przychodami uzyskiwanymi z działalności rolniczej.Czytaj wiecej:http://www.gover.pl/k5/poslowie/szczegolyInterpelacji/posel/stec-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-zasad-opodatkowania-przychodow-z-dzierzawy-gruntow-pod-elektrownie-wiatrowe

Pułapki w umowach dzierżawnych zawieranych przez rolników z właścicielami elektrowni wiatrowych.

 1. jest to działalność pozarolnicza od której trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18 %
 2. brak możliwości odstąpienia od umowy  przez rolnika (umowa przedwstępna ma moc prawną )
 3. kary za niedotrzymanie umowy są wycenianie nawet na 900  tysięcy złotych
 4. umowy często przewidują sprzedaż praw do dzierżawy osobom trzecim (ostatnia osoba w tym łańcuszku szczęścia może być niewypłacalna)
 5. sprawy sporne mają być rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby dzierżawcy (ostatni dzierżawca w łańcuszku szczęścia może mieć firmę zarejestrowaną np. na Kajmanach)
 6. podatnikiem płatności podatku od nieruchomości jest tylko i wyłącznie właściciel       ( czyli rolnik), i od niego będzie egzekwowana należność. ( dla urzędów nie liczy się umowa dzierżawy, a co w sytuacji kiedy zbankrutuje ?)
 7. często od rolnika wymaga się przygotowania dróg dojazdowych i służebności dla linii przesyłowych (w formie aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej). Od służebności odprowadza się podatek (wysokość zależy od wartości ziemi, stopnia pokrewieństwa i rodzaju służebności – może to być znaczna kwota)
 8. umowa dzierżawy to akt notarialny, wpisany do księgi wieczystej
 9. w niektórych umowach jest zapis o możliwości obciążenia hipoteki dzierżawionego gruntu z tytułu kredytu wziętego przez dzierżawcę
 10. zapisy o sposobie regulowania dzierżawy są niekorzystne dla rolników ( często płatne z dołu, dopiero po ruszeniu inwestycji ( a gdzie czas budowy)
 11. w umowie często widnieje zapis o dzierżawieniu całego gospodarstwa
 12. w niektórych umowach istnieje zapis, że wielkość dzierżawy zależy od ilości wyprodukowanej energii, a rolnik myśli, że od ilości postawionych na jego terenie wiatraków
 13.  istnieją zapisy o zakazie inwestycji w promieniu 600 m od wiatraka
 14. na okres budowy farmy nie ma możliwości prowadzenia zasiewów (wykopy, drogi), nie ma jeszcze pieniędzy z dzierżawy i nie ma dopłat unijnych do produkcji rolnej
 15. w niektórych programach rolno-środowiskowych nie można zmieniać struktury zasiewów przez kilka  ( za to rolnik dostaje dodatkowe dotacje). Zmiana sposobu użytkowania może spowodować konieczność zwrotu pobranych dopłat unijnych
 16. 25-30 letnia dzierżawa uniemożliwia rolnikowi swobodne dysponowaniem własną nieruchomością ( problemy ze sprzedażą, dziedziczeniem itp. – zapisy w księdze wieczystej i niemożność zerwania umowy dzierżawy z powodu wysokiej kary) .
 17. możliwy zwrot dopłat pobranych z ONW(biorąc dopłaty z ONW nie można zmieniać pow. gospodarstwa i wprowadzać elementów obcych w krajobrazie)
 18. działalność pozarolnicza może spowodować konieczność przejścia z KRUS do ZUS.
Przekroczenie kwoty podatku od działalności pozarolniczej ( za rok 2010-2863 zł czyli po przekroczeniu dochodu w wysokości około16 tys. zł)

Dzierżawiąc grunt pod wiatraki zapłacisz VAT

Dzierżawiąc grunty pod elektrownie wiatrowe nie będziesz zwolniony z płacenia VAT. Budowa farm wiatrowych wykracza poza działalność rolniczą, informuje „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej:http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/aktualnosci/dzierzawiac-grunt-pod-wiatraki-zaplacisz-vat,33243.html

Wiatraki w pytaniach.

Czytaj więcej: http://www.tlegal.eu/publikacje/tygodnik_rolniczy/232009_wiatraki_w_pytaniach.pdf