Interpelacja w sprawie zasad opodatkowania przychodów z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe

Działalnością rolniczą – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego.

W świetle powyższego, osiąganych przez rolników przychodów z dzierżawy gruntów pod instalacje wiatraków nie można utożsamiać z przychodami uzyskiwanymi z działalności rolniczej.Czytaj wiecej:http://www.gover.pl/k5/poslowie/szczegolyInterpelacji/posel/stec-stanislaw/interpelacja/interpelacja-w-sprawie-zasad-opodatkowania-przychodow-z-dzierzawy-gruntow-pod-elektrownie-wiatrowe