O Nas

Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej  w gminie    Gołcza’’powstało w czerwcu 2012r. w Gołczy

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska, ochrona gruntów rolnych, ochrony zdrowia mieszkańców, zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie gminy Gołcza.

Obecnie skupiliśmy się na działaniach związanych z popularyzowaniem wiedzy z dziedziny ujemnego wpływu turbin wiatrowych na zdrowie i życie społeczności lokalnej.Wnioskujemy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 3 km od nieruchomości.

Nasze działania maja również na uwadze promocje i popieranie wdrążania innych alternatywnych źródeł energii.

Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’nie jesteśmy przeciwnikami odnawialnym źródłom energii, wręcz przeciwnie ale rodzaj urządzeń powinien być dostosowany do specyfiki regionu .

W związku z tym preferujemy mikroenergetykę , która mogłaby być doskonałą alternatywą dla naszego województwa, ponieważ:
– nie niszczy krajobrazu,
– nie wymaga rozbudowanej infrastruktury przesyłowej,
– wymaga zdecydowanie niższych nakładów finansowych,
– poprzez system wsparcia finansowego skierowany na mikroenergetykę spowoduje przepływ środków finansowych bezpośrednio do mieszkańców
– nie powoduje spadku wartości nieruchomości , a wręcz przeciwnie.

Skupiamy się również nad tworzeniem płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką odnawialnych źródeł energii.

Cele stowarzyszenia realizujemy przez:

-organizacje spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, plakatów oraz innych imprez.

-prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.

-współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach i działaniach

-występujemy z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracyjnych w przypadku powstania zagrożenia zdrowia, warunków życia i zmian środowiska.

Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji

elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’

Gołcza 59A

32-075 Gołcza