Pułapki w umowach dzierżawnych zawieranych przez rolników z właścicielami elektrowni wiatrowych.

 1. jest to działalność pozarolnicza od której trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18 %
 2. brak możliwości odstąpienia od umowy  przez rolnika (umowa przedwstępna ma moc prawną )
 3. kary za niedotrzymanie umowy są wycenianie nawet na 900  tysięcy złotych
 4. umowy często przewidują sprzedaż praw do dzierżawy osobom trzecim (ostatnia osoba w tym łańcuszku szczęścia może być niewypłacalna)
 5. sprawy sporne mają być rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby dzierżawcy (ostatni dzierżawca w łańcuszku szczęścia może mieć firmę zarejestrowaną np. na Kajmanach)
 6. podatnikiem płatności podatku od nieruchomości jest tylko i wyłącznie właściciel       ( czyli rolnik), i od niego będzie egzekwowana należność. ( dla urzędów nie liczy się umowa dzierżawy, a co w sytuacji kiedy zbankrutuje ?)
 7. często od rolnika wymaga się przygotowania dróg dojazdowych i służebności dla linii przesyłowych (w formie aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej). Od służebności odprowadza się podatek (wysokość zależy od wartości ziemi, stopnia pokrewieństwa i rodzaju służebności – może to być znaczna kwota)
 8. umowa dzierżawy to akt notarialny, wpisany do księgi wieczystej
 9. w niektórych umowach jest zapis o możliwości obciążenia hipoteki dzierżawionego gruntu z tytułu kredytu wziętego przez dzierżawcę
 10. zapisy o sposobie regulowania dzierżawy są niekorzystne dla rolników ( często płatne z dołu, dopiero po ruszeniu inwestycji ( a gdzie czas budowy)
 11. w umowie często widnieje zapis o dzierżawieniu całego gospodarstwa
 12. w niektórych umowach istnieje zapis, że wielkość dzierżawy zależy od ilości wyprodukowanej energii, a rolnik myśli, że od ilości postawionych na jego terenie wiatraków
 13.  istnieją zapisy o zakazie inwestycji w promieniu 600 m od wiatraka
 14. na okres budowy farmy nie ma możliwości prowadzenia zasiewów (wykopy, drogi), nie ma jeszcze pieniędzy z dzierżawy i nie ma dopłat unijnych do produkcji rolnej
 15. w niektórych programach rolno-środowiskowych nie można zmieniać struktury zasiewów przez kilka  ( za to rolnik dostaje dodatkowe dotacje). Zmiana sposobu użytkowania może spowodować konieczność zwrotu pobranych dopłat unijnych
 16. 25-30 letnia dzierżawa uniemożliwia rolnikowi swobodne dysponowaniem własną nieruchomością ( problemy ze sprzedażą, dziedziczeniem itp. – zapisy w księdze wieczystej i niemożność zerwania umowy dzierżawy z powodu wysokiej kary) .
 17. możliwy zwrot dopłat pobranych z ONW(biorąc dopłaty z ONW nie można zmieniać pow. gospodarstwa i wprowadzać elementów obcych w krajobrazie)
 18. działalność pozarolnicza może spowodować konieczność przejścia z KRUS do ZUS.
Przekroczenie kwoty podatku od działalności pozarolniczej ( za rok 2010-2863 zł czyli po przekroczeniu dochodu w wysokości około16 tys. zł)